Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować.

Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować:

Temat kar umownych, to temat rzeka. Na pozór wydaje się, że zamieszczenie w umowie zapisu o karze umownej jest proste i nie rodzi problemów. W praktyce jednak kłopoty powstają wtedy, gdy zapis taki przyjdzie zrealizować. Przedstawienie wszystkich błędów z jakimi spotkaliśmy przy okazji sporów o kary umowne nie jest możliwe w pojedynczym wpisie. Z tego powodu ograniczymy się (na razie) tylko do jednego przykładu.

Ponieważ najczęściej mamy do czynienia z karami umownymi przy okazji umów o roboty budowlane, w niniejszym wpisie opiszemy zapis zaczerpnięty z takiej umowy oraz jego praktyczne konsekwencje.

Czytaj dalej

Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu.

Potrącenie w praktyce. Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu.

Potrącenie wierzytelności ma w założeniu upraszczać sposób rozliczeń. Dokonywanie wzajemnego potrącenia jest popularne zwłaszcza w wypadku realizacji większych kontraktów gospodarczych. Szczególnie często z potrącenia korzystają firmy budowlane potrącające wierzytelności powstające przy okazji wykonywania robót. Najczęściej sytuacja wygląda w ten sposób, że Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za oddanie części robót, a Inwestorowi lub Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie za np. ochronę terenu budowy. Aby rozliczyć się bezgotówkowo jedna ze stron składa wtedy oświadczenie o potrąceniu, a do zapłaty pozostaje niepotrącona część.

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczenia o zapłatę ceny z umowy sprzedaży.

Przedawnienie roszczenia o zapłatę ceny z umowy sprzedaży:

Większość przedsiębiorców oraz osób fizycznych posiada ogólną wiedzę na temat terminów przedawnienia roszczeń. Osoby fizyczne odwiedzające kancelarię zazwyczaj podają 10 letni termin przedawnienia, natomiast przedsiębiorcy mówią o terminie 3 letnim. Nieco inaczej wygląda jednak kwestia znajomości szczególnych, krótszych terminów przedawnienia przewidzianych przez Kodeks cywilny. Chodzi tutaj np. o dwuletni termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło lub roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa. Właśnie przedawnieniu roszczeń wynikających z umowy sprzedaży poświęcona zostanie dalsza część niniejszego wpisu.

Czytaj dalej

Czy kupujący zawsze musi płacić podatek VAT?

Czy kupujący zawsze musi płacić podatek VAT?

Najprostsza odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: owszem ale tylko wtedy, gdy kwota podatku VAT została w tej cenie uwzględniona.

W wyroku z dnia 17 września 2014 r. (sygn. I CSK 550/13) Sąd Najwyższy orzekł:

„Zgodnie z art. 353[1] KC – w ramach przyznanej stronom przez prawo autonomii, od woli stron umowy zależy określenie ceny, którą nabywca ma zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę. Strony mogą więc swobodnie umówić się co do tego, czy podatek VAT będzie lub też nie będzie stanowić elementu ceny za sprzedany towar lub usługę. Jednak nabywca towaru lub usługi nie jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy ceny obejmującej podatek VAT, jeżeli umowa zawarta przez strony nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku.”

Czytaj dalej

Firmy Budowlane

Firmy Budowlane:


Z branżą budowlaną współpracujemy stale co najmniej od 2010 r. Reprezentujemy przede wszystkim podwykonawców w sporach z inwestorami oraz generalnymi wykonawcami. Znaczna część inicjowanych przez nas procesów sądowych dotyczy solidarnej odpowiedzialności inwestora (lub GW) za zapłatę wynagrodzenia pozostałym uczestnikom procesu budowlanego. Doradzamy również w kwestiach związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych. Częstokroć w imieniu Klientów dochodzimy roszczeń o zwrot bezprawnie zatrzymanych kaucji gwarancyjnych i tzw. gwarancji dobrego wykonania umowy. Nierzadko reprezentujemy firmy budowlane w sprawach dotyczących bezzasadnie nałożonych kar umownych i dokonanych w związku z nimi potrąceń.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu poznaliśmy problemy, z jakimi borykają się podwykonawcy. Znamy też sposoby działania generalnych wykonawców i inwestorów. Nie jest nam obca taktyka polegającą na zwlekaniu z dokonaniem odbioru końcowego, nakładaniem bezzasadnych kar i dokonywaniu ich potrącenia z zaległym wynagrodzeniem. Ze wszystkimi tymi problemami zmierzyliśmy się na salach sądowych. Wiemy zatem, że branża budowlana należy do trudnych, a odzyskanie należnych pieniędzy wymaga dużej skrupulatności w analizie sytuacji oraz indywidualnego podejścia do każdej sprawy.

Od 2010 r. pomogliśmy w odzyskaniu dla naszych Klientów łącznej kwoty ok. 5 milionów złotych. Możemy zatem stwierdzić, że posiadamy wiedzę i doświadczenie procesowe pozwalające reprezentować firmy budowlane z zachowaniem wymogów najwyższego profesjonalizmu.

W toku naszej działalności reprezentowaliśmy firmy budowlane z branży elektrycznej, wentylacyjnej, malarskiej, tynkarskiej i betoniarskiej. Na swoim koncie mamy wiele procesów o zapłatę wynagrodzenia przeciwko generalnym wykonawcom i inwestorom, w tym przeciwko deweloperom oraz podmiotom z sektora publicznego.

Prowadzimy także sprawy obejmujące roboty budowlane realizowane zgodnie ze procedurami FIDIC (najcześciej czerwony i zółty).

Firmy Medyczne

Firmy Medyczne:


W lipcu 2016 r. radca prawny Przemysław Bugaj przeprowadził proces powołania oraz zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym kliniki zajmującej się leczeniem oraz rehabilitacją narządów ruchu. Podmiot ten jest jednym z najnowocześniejszych oraz największych na małopolskim rynku.

Następnie r.pr. Przemysław Bugaj doradzał przy wszystkich kwestiach prawnych związanych z formalną organizacją kliniki, poczynając od negocjowania umowy najmu lokalu, a kończąc na przygotowywaniu kontraktów z lekarzami.

W chwili obecnej klinika jest stałym klientem Kancelarii. Nasze wsparcie prawne polega na zapewnieniu przestrzegania w Klinice wszystkich obowiązków wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych. Ponadto zajmujemy się również sprawami pracowniczymi oraz wspieramy Zarząd i Wspólników Kliniki w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu spółek handlowych.

Można zatem powiedzieć, że specyfika obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest nam znana od podszewki. Wiemy, z jakimi problemami prawnymi borykają się one na co dzień oraz jak te problemy rozwiązywać.

Możliwość aktywnego uczestniczenia w utworzeniu tak nowoczesnego podmiotu leczniczego była dla nas doświadczeniem wyjątkowym i pełnym nieoczekiwanych wyzwań. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu Klinice bezpieczeństwa prawnego na wszystkich płaszczyznach jej działania.

Firmy Transportowe

Firmy Transportowe:


Do grona naszych Klientów należą firmy transportowe działające na rynku transportu krajowego i międzynarodowego. Świadczymy usługi prawne z zakresu ustawy prawo przewozowe oraz konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Rzecz jasna, najczęściej prowadzimy sprawy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe. W większości tych spraw mierzymy się z nałożonymi na przewoźników karami umownymi oraz rozmaitymi potrąceniami. Dzięki tym doświadczeniom poznaliśmy charakterystykę branży oraz bolączki firm transportowych. Rozumiemy ich problemy oraz wiążące się z nimi emocje. Praktyka w tej materii pozwoliła nam na wypracowanie optymalnych metod dochodzenia roszczeń, które nieustannie staramy się doskonalić.

Niejako na drugiej stronie szali prowadzonych przez nas spraw, znajdują się spory pracownicze, w szczególności zaś dotyczące czasu pracy kierowców, rozliczania delegacji i nadgodzin.