Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej: W relacjach przedsiębiorca-konsument, zapłata ceny za zakupiony towar następuje przeważnie z chwilą jego wydania kupującemu. Nieco inaczej jest jednak w obrocie profesjonalnym tj. pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie z wydaniem towaru często nie łączy się jednoczesna zapłata ceny. Kupującemu przedsiębiorcy wraz z towarem wydawana jest bowiem faktura VAT określająca termin płatności. Nierzadko w takich sytuacjach sprzedawca stara się

Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować.

Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować: Temat kar umownych, to temat rzeka. Na pozór wydaje się, że zamieszczenie w umowie zapisu o karze umownej jest proste i nie rodzi problemów. W praktyce jednak kłopoty powstają wtedy, gdy zapis taki przyjdzie zrealizować. Przedstawienie wszystkich błędów z jakimi spotkaliśmy przy okazji sporów o kary umowne

Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu.

Potrącenie w praktyce. Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu. Potrącenie wierzytelności ma w założeniu upraszczać sposób rozliczeń. Dokonywanie wzajemnego potrącenia jest popularne zwłaszcza w wypadku realizacji większych kontraktów gospodarczych. Szczególnie często z potrącenia korzystają firmy budowlane potrącające wierzytelności powstające przy okazji wykonywania robót. Najczęściej sytuacja wygląda w ten sposób, że Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za oddanie części robót, a Inwestorowi lub Generalnemu Wykonawcy

Przedawnienie roszczenia o zapłatę ceny z umowy sprzedaży.

Przedawnienie roszczenia o zapłatę ceny z umowy sprzedaży: Większość przedsiębiorców oraz osób fizycznych posiada ogólną wiedzę na temat terminów przedawnienia roszczeń. Osoby fizyczne odwiedzające kancelarię zazwyczaj podają 10 letni termin przedawnienia, natomiast przedsiębiorcy mówią o terminie 3 letnim. Nieco inaczej wygląda jednak kwestia znajomości szczególnych, krótszych terminów przedawnienia przewidzianych przez Kodeks cywilny. Chodzi tutaj np. o dwuletni termin przedawnienia roszczeń

Czy kupujący zawsze musi płacić podatek VAT?

Czy kupujący zawsze musi płacić podatek VAT? Najprostsza odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: owszem ale tylko wtedy, gdy kwota podatku VAT została w tej cenie uwzględniona. W wyroku z dnia 17 września 2014 r. (sygn. I CSK 550/13) Sąd Najwyższy orzekł: „Zgodnie z art. 353[1] KC – w ramach przyznanej stronom przez prawo autonomii, od woli stron umowy zależy określenie ceny,