Dobra osobiste firmy i osób prawnych

Naruszenie dóbr osobistych firmy lub spółki – ochrona i roszczenia:

Zastanawiając się, czym są dobra osobiste, intuicyjnie przychodzi nam na myśl człowiek oraz sfera jego odczuć psychicznych i fizycznych. Taki kierunek myślenia jest prawidłowy, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w art. 23 Kodeksu cywilnego, ochronie podlegają właśnie „dobra osobiste człowieka”. Wbrew jednak temu intuicyjnemu myśleniu, dobra osobiste przysługują również osobom prawnym, a także ułomnym osobom prawnym i innym przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza więc, że również w wypadku podmiotów gospodarczych możemy mieć do czynienia z naruszeniem ich dóbr o niematerialnym charakterze (choć takie naruszenie może mieć niebagatelny skutek finansowy). Uprawnione zatem jest stwierdzenie, że w konkretnym przypadku doszło do naruszenia dobra osobistego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej lub dóbr osobistych firmy „X – Jan Kowalski”. Dla uproszenia, w dalszej części niniejszego wpisu dobra osobiste przysługujące ww. podmiotom określane będą, jako dobra osobiste firmy, bez względu na jej formę organizacyjną Jest to wprawdzie pewien skrót myślowy, jednak ma on za zadanie ułatwić Czytelnikowi lekturę (nawet jeśli nie jest do końca precyzyjny z doktrynalnego punktu widzenia).

Oczywiście katalog firmowych dóbr osobistych  odznacza się pewnymi odrębnościami. W przypadku podmiotu gospodarczego trudno byłoby bowiem mówić o naruszeniu zdrowia, czy nietykalności cielesnej. Niemniej, także te specyficzne „firmowe” dobra osobiste korzystają z pełnej ochrony prawnej.

Dobra osobiste firmy – katalog:

Po tym nieco rozszerzonym wprowadzeniu pojawia się oczywiste pytanie: jakie konkretnie dobra osobiste przysługują firmie? Otóż nie ma ich zamkniętego katalogu. Analizując jednak orzecznictwo sądowe wskazać można, że za podlegające ochronie uznano m.in. dobra takie jak:

  • wizerunek
  • tajemnicy korespondencji,
  • nietykalność pomieszczeń,
  • firma
  • nazwa osoby prawnej
  • cześć
  • dobre imię

 

Do naruszenia powyższych dóbr osobistych dojść może w różny sposób. W dzisiejszych czasach najczęściej jednak mamy do czynienia z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w Internecie: na stronie internetowej lub blogu. Czasami do podobnych naruszeń dochodzi również drogą szeptaną w ramach określonego środowiska zawodowego.

 

Jakie roszczenia przysługują firmie w wypadku naruszenia jej dóbr osobistych?

 

W wypadku naruszenia dóbr osobistych firmy możemy żądać, aby ten, kto takiego naruszenia się dopuścił: zaniechał działania naruszającego dobra osobistepodjął czynności konieczne do usunięcia skutków naruszenia (np. opublikował przeprosiny w prasie, telewizji lub Internecie), a także, aby zapłacił nam zadośćuczynienie pieniężne lub wpłacił określoną kwotę na wskazany przez nas cel społeczny.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Nasza Kancelaria prawnicza zajmuje się również sprawami o naruszenie dóbr osobistych podmiotów gospodarczych. Jedna ze spraw, którą prowadziliśmy, toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie i dotyczyła naruszenia dóbr osobistych pewnej spółki akcyjnej z Krakowa Otóż inny przedsiębiorca, trudniący się działalnością konkurencyjną napisał o naszym Kliencie, że jest nieuczciwy i dodał do tego kilka epitetów. Co warte podkreślenia, przeciwnik naszego Klienta działał z wyjątkowo niskich pobudek. Kreował się bowiem na kogoś, kto walczy z rzekomą nieuczciwością dużych podmiotów gospodarczych. Swoją walkę rzecz jasna toczył odpłatnie, a oczernianie innych było dla niego wyłącznie formą promocji własnych usług.

Jakie zatem dobra osobiste zostały w tym wypadku naruszone? Z całą pewnością dobre imię i ewentualnie cześć, firma oraz wizerunek.

Co zatem można w takim wypadku uczynić? Po pierwsze doprowadzić do usunięcia obraźliwej informacji z Internetu jeszcze przed wszczęciem procesu. Drogą do tego jest wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczenia poprzez nakazanie usunięcia infamujących wpisów. Po drugie, można również zażądać, aby na czas trwania procesu pozwanemu zabroniono publicznego wypowiadania się o powodzie.

Jeżeli osiągnęliśmy dwa poprzednie cele, to składając pozew powinniśmy wnieść, aby Pozwany opublikował na własny koszt stosowne przeprosiny, a także (wedle naszego uznania) wpłacił określoną kwotę pieniężną na  wskazany cel społeczny lub zapłacił nam odpowiednie zadośćuczynienie.

Oczywiście możliwa jest również sytuacja, iż na skutek naruszenia dóbr osobistych, firma poniosła określone straty finansowe polegające na utracie klientów lub niemożliwości pozyskania nowych zleceńTakże wyrównania takiej szkody można dochodzić od tego, kto naruszył dobra osobiste firmy. Jedynym warunkiem jest jednak, aby wysokość szkody dało się określić choćby w przybliżeniu. Czasami szkoda taka będzie niewielka, jednak innym razem może wynosić tysiące lub setki tysięcy złotych.

Jako Kancelaria specjalizująca się w sprawach cywilnych i gospodarczych posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o naruszenie dóbr osobistych podmiotów gospodarczych (firm) na rozmaitych polach, w tym wizerunku, dobrego imienia i nietykalności pomieszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *