Kary umowne w umowie o roboty budowlane

Kary umowne w umowach o roboty budowlane

Zastrzeganie kar umownych w umowach o roboty budowlane jest praktyką powszechną i co do zasady słuszną. Instytucja kary umownej służyć ma bowiem ułatwieniu i przyspieszeniu ewentualnych rozliczeń stron spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Zaletą zastrzeżenia kary umownej jest przede wszystkim uniknięcie konieczności udowadniania rozmiaru szkody. Jako forma zryczałtowanego odszkodowania jest zatem kara umowna instrumentem, co do zasady pożytecznym i likwidującym niepewność stron.

Sens kary umownej, jako instytucji prawa cywilnego bywa jednak często wypaczany w kontraktach budowlanych. Zamiast bowiem służyć zrównoważeniu pozycji stron oraz ułatwieniu rozliczeń, staję się ona częstokroć instrumentem represji lub działań mających na celu nieuzasadnione obniżenie wynagrodzenia należnego Generalnym Wykonawcom lub Podwykonawcom.

Do częstych należą przypadki, gdy kara umowna zastrzegana jest na wypadek opóźnienia Wykonawcy, lecz umowa nie przewiduje podobnej kary dla Inwestora za zwłokę z terminowym oddaniem frontu robót. Czasem już literalne brzmienie zapisu przewidującego kary umowne pozwala odkryć rzeczywistą przyczynę ich wprowadzenia. Czasami jednak intencje są słuszne i sprawiedliwe dla obu stron, jednak sposób sformułowania klauzuli umownej jest na tyle nieprecyzyjny, że może w przyszłości rodzić same problemy, zamiast ułatwiać współpracę.

Jako Kancelaria specjalizującą się w obsłudze firm z branży budowlanej prowadzimy sprawy, których przedmiotem są rozliczenia wynikające z kar umownych zastrzeżonych na wypadek zwłoki lub opóźnienia jednej ze stron. Znamy zarówno takie stany faktyczne, w których dochodzenie kary umownej miało na celu naprawienie rzeczywistej szkody, jak i takie, gdy była ona nakładana wyłącznie w celu uniknięcia zapłaty wynagrodzenia, czyli całkowicie bezpodstawnie.

Posiadamy również doświadczenie w procesach obejmujących spory powstałe już na etapie interpretacji nieprecyzyjnych zapisów o karze umownej.

Jeżeli zatem jesteście Państwo Generalnym Wykonawcą, Podwykonawcą albo Inwestorem i nie udało się Wam uniknąć problemów związanych z karą w umowie o roboty budowlane, możecie oprzeć się na naszym doświadczeniu oraz wiedzy. Z pewnością pomożemy w rozwiązaniu problemu.