Kontrakty FIDIC

Kontrakty FIDIC

Procedury kontraktowe FIDIC, do niedawna jeszcze nieznane, w chwili obecnej na stałe wpisały się realia prowadzenia różnego rodzaju inwestycji budowlanych. Nawet jeżeli ich zapisy nie są inkorporowane wprost do wzorców umow zawieranych pomiędzy Inwestorami i Wykonawcami, to ponad wszelką wątpliwość stwierdzić można, że wywierają na te umowy silny wpływ. Namacalnym tego przykładem jest występowanie w umowach o roboty budowlane osoby Inżyniera Kontraktu, nazywanego w rozmaity sposób, jednak posiadającego uprawnienia mniej więcej pokrywające się z tymi, jakie przewidują procedury FIDIC.

Z procedurami i kontraktami FIDIC najczęściej do czynienia mamy w wypadku inwestycji finansowanych ze środków publicznych. W sposób bezpośredni lub pośredni są one jednak stosowane również w relacjach pomiędzy Inwestorami i Wykonawcami prywatnymi. Do najcześciej stosowanych zaliczyć należy FIDIC czerwony, a w dalszej kolejności FIDIC żółty. W praktyce rzadziej sięga się po księge zieloną, jednak i ta tendencja jest zmienna.

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w realizacji kontraktów FIDIC zarówno na etapie wykonywania robót budowlanych, jak i na późniejszych etapach. Wspomagaliśmy prawnie Wykonawców, Podwykonawców oraz Inwestorów. Posiadamy również praktykę w prowadzeniu procesów sądowych związanych z roszczeniami powstałymi w wyniku realizacji umów zawartych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, w tym realizowanych ze środków publicznych w drodze przetargów nieograniczonych.

Jak wspomiano na wstępie, zwłaszcza umowy zawierane w sektorze prywatnym bywają jedynie inspirowane procedurami kontraktowymi FIDIC. W takich wypadkach pożądane jest poddanie wzorca umowy dogłębnej analizie przede wszystkim w celu przywrócenia równowagi w uprawnieniach i obowiązkach Inwestora oraz Wykonawcy.