Odpowiedzialność solidarna roboty budowlane

Odpowiedzialność solidarna Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

Zgodnie z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego „Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”.

Odpowiedzialność Inwestora oraz Generalnego Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia jest zatem ogólną zasadą przepisów regulujących umowę o roboty budowlane, przy czym dla jej zauktualizowania konieczne jest spełnienie jeszcze kilku dodatkowych przesłanek. Przede wszystkim, Inwestor ponosić będzie odpowiedzialnośc względem Podwykonawcy wtedy, gdy wyraził zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Generalnym Wykonawcą i Podwykonawcą, a umowa została mu przedłożona do akceptacji na piśmie.

Opierając się zatem wyłącznie na literalnym brzmieniu zacytowanego przepisu należałoby dojść do wniosku, że w wypadku gdy Generalny Wykonawca nie przedstawił Inwestorowi do akceptacji wzoru umowy zawartej z Podwykonawcą, odpowiedzialność solidarna Inwestora za zapłątę wynagrodzenia jest wyłączona.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Podwykonawca najczęśniej nie ma żadnego wpływu na to, czy Generalny Wykonawca przedstawi umowę Inwestorowi. Znając zaś praktykę trzeba też stwierdzić, iż przeważnie tak się nie dzieje.

Powyższe nie oznacza jednak, że w każdym wypadku, gdy umowa nie została przedstawiona Inwestorowi, nie jest możliwe pociągnięcie go do odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia. Jak wynika bowiem z orzecznictwa, w niektórych sytuacjach możliwe jest przyjęcie, że Inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy pomimo braku jej przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę. Przypadki takie orzecznictwo nazywa wyrażeniem tzw. czynnej zgody, która może przejawiać się m.in. w sposobie w jaki Inwestor traktował Podwykonawcę, a przede wszystkim w tym, iż posiadał faktyczną wiedzę na temat tego, jaki zakres robót Podwykonawca realizuje.

Kancelaria posiada doświadczenie praktycze w reprezentowaniu Podwykonawców w sporach przeciwko Inwestorom. Nie są nam obce sytuacje, gdy z uwagi na upadłość Generalnego Wykonawcy robót budowlanych jedyną deską ratunku jest próba uzyskania wynagrodzenia od Inwestora. Reprezentowaliśmy firmy budowlane zarówno w sporach przeciwko Skarbowi Państwa, jak i jednostkom samorządu terytorialnego oraz inwestorom prywatnym.

Zauważyć należy również, że solidarna odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego rozciąga się także na Podwykonawców, który dokonali podzlecenia własnego zakresu prac innym firmom. Możliwe jest zatem pociągnięcie do odpowiedzialności większej liczby podmiotów. Sytuacja taka występuje najcześciej w wypadku realizacji znaczniejszych inwestycji, gdzie obok Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy występują kolejne firmy otrzymujące zlecenia na poszczególne elementy robót w ramach jednej branży. Firmy te mogą w niektórych sytuacjach dochodzić zapłaty bezpośrednio od swojego zleceniodawcy, czyli Podwykonawcy, jak również od tych podmiotów, od których ich bezpośredni kontrahent otrzymał uprzednio zlecenie oraz od Inwestora.

Szeroka wiedza z zakresu aktualnie obowiązującego orzecznictwa sądowego, doświadczenie praktyczne oraz solidne podstawy teoretyczne pozwalają nam pomagać firmom budowlanym w  sprawach o najbardziej skomplikowanym stanie faktycznym powstałych na tle umów o roboty budowlane w systemie podwykonawsta.