Umowa zlecenia

Umowa zlecenia, jako podstawa działalności firmy

Umowa zlecenia, jest umową starannego działania. Od umowy o dzieło odróżnią ją to, iż zleceniobiorca nie jest zobowiązany do osiągnięcia oznaczonego rezultatu. Obowiązkiem zleceniobiorcy jest dążenie do celu, jednak nie ponosi odpowiedzialności (o ile działał prawidłowo) jeśli nie uda się tego celu osiągnąć. Można powiedzieć, że wykonawca dzieła otrzymuje wynagrodzenie za jego ukończenie i oddanie, natomiast zleceniobiorca otrzymuje zapłatę, gdy w sposób profesjonalny i należyty podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia celu.

Oczywiście istnieje cały szereg sytuacji pośrednich, które mogą nasuwać wątpliwości, czy dana działalność powinna zostać zakwalifikowana, jako wykonywanie dzieła, czy też zlecenia. Pomocne w takich sytuacjach jest kryterium rezultatu. Jeżeli bowiem już na etapie zawarcia umowy można precyzyjnie określić, jaka czynność ma zostać wykonana, to będziemy mieli do czynienia z umową o dzieło. Jeżeli natomiast określona czynność ma być wykonywania nieograniczoną ilość razy przez cały czas trwania umowy, to będziemy mieli do czynienia z umową zlecenia np. pomalowanie czterech pomieszczeń, będzie umową o dzieło, natomiast zlecenie malowania pomieszczeń (gdy nie da się z góry przewidzieć ich ilości) będzie umową o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia. Ponadto, o ile w wypadku umowy o dzieło wykonawca ma obowiązek stosowania się do wskazówek powierzającego wykonanie dzieła, o tyle w wypadku umowy zlecenia sam decyduje on o tym, w jaki sposób wykonywać będzie powierzone czynności.

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Zleceniobiorców oraz Zleceniodawców. Uczestniczymy w sporach obejmujących zapłatę za wykonanie zlecenia, jak również w sporach dotyczących oceny prawidłowości jego wykonania, która dokonywana jest przy zastosowaniu kryterium profesjonalnego działania zależnego każdorazowo od specyfiki konkretnej branży.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu zarówno firm, których przedmiotem działalności jest wykonywanie zleceń o charakterze technicznym np. utrzymywanie sprawności sieci, jak i firm, które zajmują się dokonywaniem określonych czynności prawnych dla zleceniodawców.