Odpowiedzialność członków zarządu

Procesy przeciwko członkom zarządu spółek z o. o.

Jak sama nazwa wskazuje, celem zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyłączenie osobistej odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Za zobowiązania te odpowiadają nie wspólnicy ale spółka, jako odrębny podmiot prawny.

Wychodząc z założenia, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sama odpowiada za swoje zobowiązania ustawodawca początkowo słusznie zakładał, że konieczne jest wyposażenie jej w odpowiedni majątek, z którego będą mogli zaspokoić się wierzyciele. Jeżeli bowiem wspólnicy powołują do życia nowy podmiot, aby nie ponosić ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zarobkową, to powinni zapewnić temu podmiotowi określone aktywa. W związku z tym, do 8 stycznia 2009 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którym każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna była posiadać kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 50 tysięcy złotych. Ustawą z dnia 23 sierpnia 2008 roku zdecydowano jednak o dziesięciokrotnym zmniejszeniu tej kwoty. Obecnie zatem do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy 5 tysięcy złotych.

Tak znaczne obniżenie minimalnej wartości kapitału zakładowego zaowocowało rozkwitem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Skoro bowiem za 5 tysięcy złotych wspólnicy mogą niejako wykupić sobie brak odpowiedzialności za zobowiązania, to zwłaszcza przy realizacji większych inwestycji otwarcie takiej spółki po prostu się opłaca.

Obniżenie wymogów stawianych spółce z o. o. oraz uproszczenie jej rejestracji, poza ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej ma także negatywne konsekwencje. Nie są rzadkie sytuacje, gdy spółki takie zaciągają ogromną ilość zobowiązań, których następnie nie regulują. Wobec faktu posiadania przez nie kapitału 5 tysięcy złotych (często w formie niepieniężnej) przeprowadzenie procesu w sądzie, a następnie wszczęcie egzekucji nie przynosi rezultatu. Egzekucja ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się bowiem po prostu bezskuteczna.

Nie oznacza to jednak, że skuteczna egzekucja należności ze spółki z o. o. jest niemożliwa. Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych istnieje bowiem możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności majątkowej członków zarządu.

Wspomniany wyżej przepis stanowi, że w wypadku, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu.

Pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki wymaga jednak złożenia przeciwko nim osobnego pozwu. Wniesienie takiego pozwu możliwe jest po uprzednim uzyskaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z powodu bezskuteczności.

Otrzymanie od sądu wyroku zasądzającego przeciwko członkom zarządu umożliwia prowadzenie egzekucji z ich majątków osobistych. Zatem poza majątkiem spółki wierzyciel ma możliwości poszukiwania zaspokojenia w majątkach osobistych osób, które spółką zarządzają.

Od odpowiedzialności członek zarządu uchylić może się wyłącznie wtedy, gdy wykaże, iż we właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub że pomimo niezłożenia takiego wniosku wierzyciel nie poniósł szkody.

Procesy przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie należą do najłatwiejszych, jednak często przynoszą korzystne efekty. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy członek zarządu był zarazem wspólnikiem spółki. W sytuacjach takich pojawia się bowiem często pokusa wyprowadzania majątku ze spółki do majątku osobistego członka zarządu, z którego po przeprowadzeniu procesu wierzyciel może uzyskać zaspokojenie.

Procesy przeciwko członkom zarządu spółek z o. o. stanowią istotny element windykacji należności, którą nasza Kancelaria zapewnia Klientom. Przed złożeniem pozwu radca prawny przeanalizuje sytuację i oceni dla Państwa szanse powodzenia. Dzięki temu będziecie mogli Państwo podjąć świadomą decyzję. Następnie sporządzimy dla Państwa pozew oraz zapewnimy profesjonalną reprezentację przed sądem w toku całego postępowania, a także podczas egzekucji.