Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Spółka jawna należy do kategorii spółek osobowych. Oznacza to, że w odróżnieniu od spółek kapitałowych nie posiada osobowości prawnej ani własnych organów w postaci zarządu czy rady nadzorczej. W imieniu spółki jawnej działają zatem wspólnicy, którzy ponoszą osobistą odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej została jednak ukształtowana według zasady subsydiarności (pomocniczości). Ponieważ spółka jawna posiada zdolność prawną, to może zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywaną. W związku z tym za swoje zobowiązania w pierwszej kolejności odpowiada sama spółka, a dopiero później jej wspólnicy.

Jeżeli zatem wykonamy jakąś usługę albo sprzedamy towar spółce jawnej, to od niej powinniśmy najpierw dochodzić zapłaty. Zasada subsydiarności pociąga bowiem za sobą konieczność wystąpienia z pozwem przede wszystkim przeciwko spółce. Złożenie takiego pozwu jest warunkiem koniecznym, choć nie jedynym w drodze do przeprowadzenia egzekucji z majątku wspólników.

Po uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenie od spółki musimy wystąpić o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Zwykle wszczęcie takiego postępowania jest wystarczające i prowadzi do odzyskania naszych pieniędzy. Czasami jednak okazuje się, że spółka nie posiada majątku z którego moglibyśmy się zaspokoić. Dopiero w takiej sytuacji możemy podjąć próbę ściągnięcia należności z majątków osobistych wspólników.

Aby wszcząc egzekucję przeciwko wspólnikom za zobowiązania spółki jawnej niezbędne jest uprzednie przeprowadzenie egzekucji z majątku spółki, a egzekucja ta musi okazać się bezskuteczna.

Po otrzymaniu od komornika postanowienia umarzającego postępowania egzekucyjne przeciwko spółce jawnej z powodu bezskuteczności otwiera się dla nas możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólników. Na tym bowiem polega ich subsydiarna odpowiedzialność.

Wszczęcie egzekucji z majątku osobistego wspólników spółki jawnej wymaga jednak uzyskania przeciwko nim tytułu wykonawczego. Tytułem takim będzie wyrok wydany przeciwko spółce, który sąd zaopatrzy w klauzulę wykonalności uprawniającą do prowadzenia egzekucji również z majątków osobistych wspólników. Klauzuli tej sąd nie nada jednak z urzędu. Aby ją uzyskać konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i jego należyte uzasadnienie.

Kancelaria zajmuje się kompleksową windykacją należności od spółek jawnych oraz pozostałych spółek osobowych. W pierwszej kolejności występujemy z pozwem przeciwko spółce. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu składamy wniosek o wszczęcie egzekucji, a gdyby ta okazała się bezskuteczna, dokonujemy niezbędnych czynności umożliwiających zaspokojenie z majątku osobistego wspólników. Radcowie prawni Kancelarii zajmują się także sprawami, w których wierzyciel nie zna adresów zamieszkania wspólników. Wtedy to my podejmujemy odpowiednie działania w celu ich ustalenia.