Postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze, nazywane również „próbą ugodową” polega na wezwaniu dłużnika przed sąd celem zawarcia ewentualnej ugody.

Zgodnie z art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego „Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu”.

Postępowanie pojednawcze nie jest zatem procesem, a jego zainicjowanie nie wymaga złożenia pozwu. W związku z tym umożliwia ono odzyskanie środków należnych od dłużnika teoretycznie o wiele szybciej, a przede wszystkim taniej. Koszt opłaty sądowej uiszczanej od wniosku wynosi bowiem zawsze 40 złotych i nie jest zależny od wartości dochodzonego roszczenia.

Jedynym warunkiem skuteczności postępowania pojednawczego jest zatem wyrażenie przez dłużnika woli wykonania zobowiązania oraz ustalenie warunków, na jakich zostanie ono wykonane. W wypadku dojścia przez strony do porozumienia, ugoda podpisana przed sądem będzie miała moc wyroku sądowego. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do jej treści, Wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności, a następnie skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

Oczywiście w praktyce okazać się może, że dłużnik odmówi jakichkolwiek negocjacji. W takim wypadku Wierzyciel uzyska jednak rzecz niezwykle istotną, a mianowicie dojdzie do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia. Przykładowo, jeżeli roszczenie Wierzyciela przedawniłoby się po upływie 3 lat od dnia, w którym dłużnik miał spełnić świadczenie, to po złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej termin ten zacznie swój bieg od nowa, co może sprawić, iż w rzeczywistości roszczenie przedawni się po upływie lat 6.

Postępowanie pojednawcze może zatem służyć ustaleniu z dłużnikiem dogodnego dla obu stron sposobu wykonania zobowiązania, jak również mieć na celu przerwanie terminu przedawnienia roszczenia. Ten drugi skutek nabiera szczególnego znaczenia w wypadku spraw o skomplikowanym charakterze oraz wysokich wartościach przedmiotu sporu. Dzięki przeprowadzeniu próby ugodowej wierzyciel zyskuje bowiem dodatkowy czas na zebranie wszelkich niezbędnych dowodów lub na odłożenie środków celem pokrycia opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu.

W niektórych sytuacjach postępowanie pojednawcze może pomóc w szybszym odzyskaniu pieniędzy albowiem pozwala uniknąć długotrwałego procesu sądowego. Moc ugody pod względem możliwości wszczęcia egzekucji zrównana jest bowiem z wyrokiem sądowym. W innych zaś sytuacjach postępowanie to może zapewnić nam przedłużenie terminu przedawnienia roszczenia.

Kancelaria zajmuje się sporządzaniem wniosków o przeprowadzenie postępowania pojednawczego oraz reprezentowaniem Klientów w jego toku. Nasi prawnicy zadbają, aby treść ugody zawartej z dłużnikiem należycie zabezpieczała Państwa interesy oraz została zaakceptowana przez Sąd.