Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze, to jeden z trybów postępowania cywilnego, który jest wykorzystywany w trakcie windykacji należności.

W postępowaniu upominawczym Sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym nakazuje pozwanemu, aby w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania zapłacił Powodowi kwotę żądaną pozwem. Jeżeli w tym terminie Pozwany nie wniesie do Sądu pisemnego sprzeciwu, nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia przymusowej egzekucji przez komornika sądowego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że wydanie nakazu zapłaty następuje bez przeprowadzenia rozprawy, a Sąd opiera się wyłącznie na treści pozwu oraz jego załączników. Dzięki temu uzyskanie nakazu zapłaty może nastąpić w stosunkowo szybkim czasie.

Aby jednak uzyskać od Sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, konieczne jest prawidłowe sporządzenie pozwu zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Innymi słowy, poza spełnieniem pewnych wymogów proceduralnych pozew musi przekonać sędziego lub referendarza sądowego, że dochodzone roszczenie jest zasadne.

Stosownie do treści art. 499 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty nie może zostać wydany, gdy przytoczone przez Powoda okoliczności budzą wątpliwość, co do zasadności roszczenia. Z tego powodu, chcąc uzyskać nakaz zapłaty należy przede wszystkim profesjonalnie przygotować pozew.

Jednym z elementów usługi windykacji należności, którą oferuje nasza Kancelaria, jest dochodzenie roszczeń w postępowaniu upominawczym. Po przekazaniu nam potrzebnych dokumentów radca prawny sporządza dla Klienta pozew, który następnie wnoszony jest do Sądu. Po uzyskaniu nakazu zapłaty i jego uprawomocnieniu, występujemy o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności oraz sporządzamy wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Kancelaria reprezentuje Klientów również w toku egzekucji dbając m.in. o to, aby Komornik dokonał możliwie najbardziej efektywnych czynności egzekucyjnych.

Jeżeli jednak po wydaniu nakazu dłużnik wniesienie sprzeciw, reprezentujemy naszego Klienta w toku dalszego postępowania sądowego, które w takiej sytuacji kończy się wydaniem wyroku.