Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności i upadłość dłużnika

Czasami zdarza się, że pomiędzy wystawieniem faktury, a jej zapłatą następuje ogłoszenie upadłości dłużnika.

Sytuacja taka w praktyce uniemożliwia dochodzenia zapłaty w procesie sądowym, a już wszczęte postępowania egzekucyjne są umarzane.

Jedynym sposobem odzyskania naszych pieniędzy w wypadku upadłości dłużnika jest sporządzenie prawidłowego zgłoszenia wierzytelności, które spełniać będzie szereg wymogów formalnych wynikających z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

W wyniku prawidłowego zgłoszenia wierzytelności nasze roszczenie umieszczone zostanie na liście sporządzonej przez syndyka, która po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza posłuży do oznaczenia kolejności zaspokajania wierzycieli oraz wysokości, w jakiej każdy z nich odzyska swoja pieniądze.

Zgodnie z art. 242 Prawa upadłościowego, zgłoszenie wierzytelności sporządzone przez wierzyciela będącego przedsiębiorcą, a nieodpowiadające wymogom formalnym podlega zwrotowi bez wzywania o uzupełnienie jego braków. Oznacza to zatem, że wierzyciel traktowany jest przez obowiązujące przepisy, jak profesjonalista znający te wymagania. Oczywiście założenie to nie sprawdza się w praktyce, jednakże pismo zwrócone traktowane jest tak, jakby w ogóle nie zostało złożone i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Zatem błędne zgłoszenie wierzytelności może w praktyce uniemożliwić odzyskanie należnych nam środków.

Ponadto, zgodnie z art. 239 Prawa upadłościowego do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć oryginały wszelkich uzasadniających je dokumentów lub ich notarialnie poświadczone odpisy. Wyjątek stanowi jednak sytuacja, gdy wierzyciel reprezentowany jest przez radcę prawnego lub adwokata albowiem osoby te mogą, jeżeli występują w charakterze pełnomocnika wierzyciela, poświadczyć za zgodność z oryginałem wszelkie związane z roszczeniem dokumenty.

Nasza Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Dla naszych Klientów sporządzamy zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentujemy ich w toku postępowania m.in. na zgromadzeniu wierzycieli.

Tym samym świadczone przez nas usługi windykacji należności uzupełniane są o zastępstwo w toku postępowania upadłościwego dłużnika, które to postępowanie stanowi również jedną z dróg do odzyskania naszych środków.