Ochrona dóbr osobistych

Ochrona Dóbr Osobistych

Zgodnie z artykułem 24 Kodeksu cywilnego, ten czyjego dobro osobiste zostało naruszone może żądać, aby osoba która dopuściła się naruszenia dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, jak również aby zapłaciła stosowne zadośćuczynienie pieniężne lub odpowiednią kwotę na wskazany cel społeczny.

Do podstawowych dóbr osobistych każdego człowieka należą m.in. zdrowie, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, a także wizerunek, tajemnica korespondencji lub twórczość naukowa i artystyczna. Zgodnie z orzecznictwem sądowym dobra osobiste przysługują również osobom prawnym. Przykładowo osoba prawna posiada dobro osobiste w postaci dobrego imienia.

Do naruszenia dobra osobistego dojść może na wiele sposobów. Naruszenie polegać może na zniesławieniu w określonym środowisku, publikacji obraźliwego lub nieprawdziwego artykułu w prasie, zamieszczeniu informacji w internecie, a także na ingerencji w nasze zdrowie np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o naruszenie dóbr osobistych zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych.

Skutecznie reprezentowaliśmy Klientów w sprawach obejmujących publikację infamujących informacji w internecie uzyskując zabezpieczenia w postaci zakazu publikacji jeszcze przed wniesieniem pozwu. Prowadzimy również sprawy Klientów indywidualnych obejmujące zniesławienie lub uszczerbki na zdrowiu.