Odpowiedzialność wspólników za długi spółki jawnej

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki jawnej:

Niniejszy wpis rozpocząć należy od krótkiego wyjaśnienia. Otóż przepisy regulujące odpowiedzialność wspólników spółki jawnej stosuje się odpowiednio do wszystkich spółek osobowych. Omówione poniżej zasady dotyczą zatem w podobnym stopniu spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Jeżeli więc w dalszej części artykułu będziemy posługiwali się sformułowaniem „spółka jawna”, to oznaczać będzie ono również wszystkie wymienione wyżej spółki. Przyjmijmy więc, jako pewnik, że w każdej spółce osobowej istnieją wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Jedyna różnica między spółkami polega na tym, że w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej nieograniczoną odpowiedzialność ponoszą wspólnicy komplementariusze, natomiast komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej.

Prowadzenie spółki osobowej zawsze wiąże się zatem z ryzykiem osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Aby takiej odpowiedzialności uniknąć, należy zawiązać spółkę kapitałową, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną (choć i one nie dają 100% bezpieczeństwa).

Wszystkie spółki osobowe oparte są na modelu spółki jawnej i regulujących jej funkcjonowanie przepisach. Art. 22 Kodeksu spółek handlowych powiada zatem, że

„Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31”

Przywoływany art. 31 KSH wyjaśnia z kolei, iż:

„Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja
z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).”

 

Jak wynika z powyższych przepisów, Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za jej zobowiązana całym swoim majątkiem i bez ograniczeń. Aby jednak możliwe było prowadzenie przeciwko nim egzekucji, wierzyciel musi najpierw wszcząć egzekucję z majątku spółki. Dopiero gdy okaże się ona bezskuteczna, może egzekwować roszczenia z majątku wspólników.

Chcąc zatem pociągnąć wspólników do osobistej odpowiedzialności musicie Państwo najpierw pozwać spółkę i uzyskać przeciwko niej wyrok zasądzający. Następnie konieczne jest wszczęcie egzekucji przeciwko spółce ze wszystkich składników jej majątku tj. ruchomości, nieruchomości, wierzytelności itd. Gdy prowadzona w ten sposób egzekucja nie doprowadzi do zaspokojenia Państwa roszczeń, możecie egzekwować je z majątku osobistego wspólników, po uzyskaniu przeciwko nim klauzuli wykonalności (ponowne składanie pozwu nie jest w tym przypadku konieczne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *