Odszkodowania

Prawo odszkodowawcze:

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zasadą ogólną jest, że naprawienie szkody obejmuje poniesione straty oraz utracone korzyści.

W wypadku spraw odszkodowawczych możemy mieć do czynienia z rozmaitymi sytuacjami, w których doszło do uszkodzenia lub zniszczenia naszego mienia. Najczęśiej sprawy te dotyczą sporów powstałych na linii właściciel samochodu-ubezpieczyciel i dotyczą różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Mogą one obejmować jednak wszystkie inne sytuacje w których dochodzi do uszkodzenia naszej własności np. zniszczenie mieszkanie lub uszkodzenie innej rzeczy. Czasami obowiązek odszkodowawczy powstaje również w wypadku tzw. szkód na osobie i polega na pokryciu kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Wielość stanów faktycznych z którymi możemy mieć do czynienia w sprawach odszkodowawczych jest nieograniczona. Sprawy te łączy jednak fakt, że są one ściśle związane z prawem cywilnym, a prawidłowa realizacja roszczenia odszkodowawczego powinna uwzględniać wszelkie cywilistyczne aspekty odpowiedzialności sprawcy szkody. Jako kancelaria prawa cywilnego i gospodarczego zajmujemy się prowadzeniem takich spraw.

Razem z Klientami dokonujemy oszacowania rozmiaru szkody oraz analizy sytuacji prawnej w celu prawidłowego dochodzenia należnego naszym Mocodawcom odszkodowania.

Czasami zdarza się również, że odpowiedzialnymi za naprawienie poniesionej przez nas szkody będzie kilka podmiotów. Możemy wtedy mówić bądź o ich odpowiedzialności solidarnej, bądź o odpowiedzialności in solidum. W sytuacjach takich dochodzić możemy odszkodowania wedle naszego wyboru: od jednego z dłużników lub obu łącznie. Ponoszenie wspólnej odpowiedzialności za naprawienie szkody przez kilku dłużników zdecydowanie wzmacnia pozycję wierzyciela, ponieważ uzyskuje on większą pewność odzyskania należnego odszkodowania. O ile jednak odpowiedzialność solidarna jest zazwyczaj oczywista, o tyle w wypadku odpowiedzialności in solidum wymagane jest bardziej szczegółowe przeanalizowanie sytuacji prawnej.