Odszkodowanie z OC za wypadek za granicą

Odszkodowanie z OC sprawcy (obcokrajowca) za szkodę komunikacyjną wyrządzoną za granicą.

Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC sprawcy, która powstała w wyniku kolizji lub wypadku mającego miejsce za granicą staje się problemem co raz większej liczby Polaków. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy o wiele bardziej mobilni, niż kiedykolwiek wcześniej. Samochodem za granicę wyjeżdżamy w interesach lub do pracy. Co raz częściej samodzielnie organizujemy sobie również zagraniczne wakacje. Jeżeli zostaliśmy poszkodowani za granicą przez obcokrajowca będącego obywatelem innego państwa członkowskiego UE powstaje pytanie, w jaki sposób uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy  i doprowadzić do likwidacji szkody.

Jakie problemy wiążą się z dochodzeniem odszkodowania z ubezpieczenia OC od zagranicznego ubezpieczyciela

Kolizje i wypadki drogowe za granicą najczęściej wiążą się z dwiema sytuacjami. Pierwszą, gdy szkodę komunikacyjną wyrządził nam obywatel państwa, na terenie którego akurat przebywaliśmy. Drugą, gdy zarówno poszkodowany, jak i sprawca byli obywatelami innych państw, niż państwo miejsca wypadku. Chcąc uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC najczęściej nie wiemy wtedy od czego należy zacząć. Podstawowe pytania, które sobie zadajemy dotyczą:

  • Komu i gdzie zgłosić szkodę wyrządzoną za granicą?
  • Jak będzie przebiegała likwidacja szkody?
  • Czy odszkodowanie z OC wypłaci ubezpieczyciel zagraniczny?
  • Jakie prawo będzie miało zastosowanie?
  • Czy od nieprawidłowej wyceny można odwołać się do sądu
  • Czy właściwym w sprawie będzie sąd polski czy sąd zagraniczny?

Na wszystkie z powyższych pytań znajdą Państwo odpowiedź poniżej:

Komu i gdzie zgłosić naszą szkodę z OC wyrządzoną za granicą:

Zacznijmy od tego, że tak samo jak w przypadku każdego zdarzenia drogowego powinniśmy spisać protokół i zamieścić w nim oświadczenie sprawcy. Spisując oświadczenie musimy ustalić wszystkie dane osobowe, numer polisy oraz dane zagranicznego ubezpieczyciela.

Następnie z pomocą przychodzą nam regulacje prawa Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Otóż w zgodzie z owymi przepisami zgłoszenia szkody dokonać możemy bądź u ubezpieczyciela sprawcy kolizji, bądź u przedstawiciela tego ubezpieczyciela działającego na terenie Polski. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, każdy ubezpieczyciel ma bowiem obowiązek powołania swojego reprezentanta do spraw likwidacji roszczeń w pozostałych państwach członkowskich. Obowiązek ten wynika z art. 21 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r.

Informacje o tym, kto jest przedstawicielem ubezpieczyciela zagranicznego w Polsce uzyskamy z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Aby ją zdobyć konieczne będzie jednak złożenie stosownego wniosku. Bez składania wniosku podobną informację znajdziemy na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nie ma zasadniczej różnicy, pomiędzy zgłoszeniem szkody za granicą, a zgłoszeniem dokonanym na ręce reprezentanta w Polsce. W obu przypadkach, po powrocie do kraju możemy kontaktować się z polskim przedstawicielem ubezpieczyciela oraz z nim prowadzić dalszy proces likwidacji szkody. Art. 80 ust. 5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi bowiem, że „zgłoszenie żądania odszkodowawczego bezpośrednio zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń wywołuje skutki, jakie ustawa przewiduje w przypadku zgłoszenia żądania odszkodowawczego reprezentantowi do spraw roszczeń ustanowionemu w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jak przebiega likwidacja szkody:

Skorzystanie z pośrednictwa reprezentanta ds. likwidacji roszczeń ma tę zaletę, że cała korespondencja musi być kierowana do nas w języku polskim. Możliwość korespondowania w języku obcym wymaga bowiem naszej zgody. Reguły te nie będą jednak obowiązywały, gdy zdecydujemy się samodzielnie likwidować szkodę za granicą. Wtedy musimy posługiwać się językiem ubezpieczyciela.

Sam proces likwidacji szkody przebiega w podobny, jeśli nie identyczny sposób, jak w przypadku szkód mających miejsce na terenie naszego kraju. Różnica polega jednak na tym, że ustalenie wartości należnego nam odszkodowania następuje, co do zasady na podstawie prawa obowiązującego w miejscu zdarzenia, a zatem prawa obcego. Jeżeli więc do kolizji doszło w Chorwacji,  właściwe będzie prawo chorwackie, jeżeli w Hiszpanii, ustalenie wysokości odszkodowania nastąpi stosownie do postanowień obowiązującego tam prawa.

Od powyższej reguły istnieją pewne wyjątki, takie jak możliwość zastosowania prawa państwa, z którym wypadek pozostaje „w znacznie ściślejszym związku”. Nieco inaczej kształtuje się również sytuacja, gdy obok odszkodowania na mieniu dochodzimy naprawienia szkód osobowych. Wyjątki te wynikają z umów międzynarodowych, a przede wszystkim z Konwencji haskiej o prawie właściwym dla wypadków drogowych z 1971 r. Z uwagi na fakt, że niniejszy wpis nie rości sobie praw do miana opracowania naukowego, o wyjątkach tych nie będzie dalej mowy. Rozpatrujemy bowiem sytuacje typowe i najczęstsze.

Po sporządzeniu wyceny i kosztorysu naprawy reprezentant do spraw roszczeń informuje nas o wysokości przyznanego odszkodowania, a następnie Ubezpieczyciel dokonuje płatności.

Czy od nieprawidłowej wyceny szkody można odwołać się do Sądu:

Oczywiście, że można. Powstaje jednak pytanie, w którym państwie powinniśmy złożyć pozew. Potencjalnie nasuwają się trzy możliwości: w państwie, gdzie miała miejsce kolizja, w państwie, którego obywatelem jest sprawca, lub w państwie, którego obywatelem jest poszkodowany, a zatem w Polsce. Złożenie pozwu w sądzie obcego państwa wiązałoby się z koniecznością sporządzenia go w obcym języku oraz wyjazdami na zagraniczne rozprawy.

Na szczęście, dzięki Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 pozew może zostać wniesiony w państwie członkowskim, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania. Możemy zatem pozwać zagraniczny zakład ubezpieczeń przed polskim sądem. Należy jednak pamiętać o tym, że sprawa rozpatrywana będzie w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w miejscu kolizji lub wypadku, co nie jest proste zarówno dla stron, jak i dla sądu. O potrzebie skorzystania w takiej sytuacji z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pisać nie wypada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *