Opinie prawne

Opinie prawne:

Opinia prawna polega na sporządzeniu przez radcę prawnego pisemnej analizy przedstawionego zagadnienia. W opinii występują takie elementy, jak opis problemu, jego analiza prawna, wskazanie potencjalnych zagrożeń oraz wnioski końcowe.

Przedmiotem opinii może być dowolny problem prawny. Często sporządzane przez nas opinię obejmują analizę konkretnej umowy (np. umów deweloperskich, umów najmu) lub sytuacji Klienta.

W opinii obowiązkowo znaleźć powinno się wskazanie podstawy prawnej, na podstawie której formułowane jest ostateczne stanowisko, jak również przedstawienie możliwych sposób rozwiązania danego problemu.

Jeżeli analizowany problem może łączyć się z obowiązkiem poniesienia określonych kosztów, opinia prawna powinna zawierać również wskazanie ich wysokości oraz przepisów prawnych, z których wynika obowiązek poniesienia tych opłat.

Zdarza się również, że celem opinii jest ocena ryzyka wiążącego się z danym sposobem postępowania lub analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową. W takim wypadku opinia prawna powinna zawierać przedstawienie praktyki oraz orzecznictwa sądowego.

Opinia prawna sporządzona może zostać w celu podjęcia decyzji, czy podpisanie konkretnej umowy lub podjęcie określonego działania ma podstawę prawną gwarantującą osiągnięcie zamierzonego celu, jak również w celu oceny, czy podjęcie danego działania jest dla Klienta bezpieczne.

Często przedmiotem opinii prawnej jest również przedstawienie możliwości wyjścia z określonego problemu.

Kancelaria sporządza opinie prawne przede wszystkim z zakresu prawa prywatnego, a także prawa własności, spraw spadkowych, czy spraw z zakresu prawa pracy. Często dokonujemy dla naszych Klientów analizy konkretnych umów. Nie należą do rzadkości również opinie prawne obejmujące ocenę, czy wystąpienie na drogę sądową z określonym roszczeniem ma szansę powodzenia.