Prawo Rodzinne

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentujemy Klientów przed sądami obu instancji, a także w postępowaniach egzekucyjnych.


Co reguluje prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest w istocie jednym z działów prawa cywilnego. Ujmując rzecz najogólniej, przedmiotem jego zainteresowania są stosunki prawne zachodzące pomiędzy ludźmi, których łączą więzi pokrewieństwa lub powinowactwa. Z uwagi na specyfikę tego rodzaju stosunków postanowiono uregulować je w osobnym akcie prawnym, któremu nadano miano Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, aby podkreślić jego doniosłość. Można powiedzieć, że treść prawa rodzinnego odzwierciedla wartości moralne uznane oraz powszechnie pożądane w społeczeństwie. Wartości te są szczególnie widoczne w przepisach regulujących władzę rodzicielską, stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami oraz kwestie związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa.

Jakimi sprawami rodzinnymi zajmuje się radca prawny?

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu stosunków między rodzicami, a dziećmi oraz sprawy małżeńskie. Najczęściej reprezentujemy Klientów w postępowaniach, których przedmiotem jest orzeczenie o:

  • Rozwód
  • Podział majątku po rozwodzie
  • Pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • Ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • Alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  • Alimenty na rzecz jednego z małżonków
  • Podwyższenie alimentów
  • Obniżenie alimentów