Rozgraniczenie Nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości:

Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadza się w sytuacji, gdy granice nieruchomości gruntowych nie zostały wytyczone lub gdy istniejące granice stały się sporne.

Postępowanie to może posiadać dwa etapy tj. etap toczący się przed organem administracji oraz etap toczący się przed sądem. Sprawa trafia do sądu zwykle wtedy, gdy właścicielom sąsiadujących nieruchomości nie udało się dojść do porozumienia przed organem administracji. Możliwa jest również sytuacja, gdy rozgraniczenie od samego początku rozpatrywane będzie przez sąd, z pominięciem etapu administracyjnego. Stanie się tak, gdy przed rozstrzygnięciem o rozgraniczeniu konieczne jest ustalenie przebiegu granic.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, a konkretnie z art. 153 Kodeksu cywilnego, ustalenie granic powinno nastąpić przede wszystkim zgodnie ze stanem prawnym. Czasami jednak ustalenie stanu prawnego nie jest możliwe. W związku z tym ustawodawca przewidział pomocnicze kryteria ustalenia przebiegu granic. Jeżeli zatem stan prawny nie jest jasny, ustalenie granic powinno nastąpić według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Oznacza to, że ustawodawca dąży w ten sposób do zachowania stanu utrwalonego przez lata niezakłóconego korzystania przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości z ich gruntów. Skoro bowiem przez pewien okres właściciele sąsiadujących nieruchomości akceptowali istniejący stan faktyczny i nie było między nimi sporów, to przyjąć można, że tak utrwalony stan faktyczny był dla nich najbardziej optymalny. Jeżeli jednak i to kryterium okaże się zawodne przy ustaleniu przebiegu granic, to sąd posłużyć może się trzecim kryterium, tj. wziąć pod uwagę wszelkie możliwe okoliczności faktyczne.

Stosownie do treści art. 152 Kodeksu cywilnego koszty rozgraniczenia nieruchomości właściciele ponoszą po połowie.

Nasza Kancelaria służy pomocą w sprawach rozgraniczeniowych toczących się zarówno na etapie administracyjnym, jak i przed sądem. Pomoc radcy prawnego w sprawach rozgraniczeniowych przyczynić może się do ugodowego zakończenia sporów sąsiedzkich, a także zapobiegać pokrzywdzeniu jednego z właścicieli nieruchomości przed niesprawiedliwym ustaleniem przebiegu granic.