Zasiedzenie Nieruchomości

Zasiedzenie Nieruchomosci

Zasiedzenie, jest instytucją prawa cywilnego, która powoduje pierwotne nabycie własności. Warunkiem skutecznego zasiedzenie jest posiadanie samoistne rzeczy przez określony kodeksem cywilnym okres. Dla nabycia własności nieruchomości wynosi on 20 lub 30 lat, w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza. O posiadaniu samoistnym możemy mówić zaś wtedy, gdy faktycznie władaliśmy cudzym gruntem, tak jak właściciel, a zatem zarówno w sferze naszego przekonania czuliśmy, iż jesteśmy właścicielem oraz manifestowaliśmy ten fakt na zewnątrz.

Zasiedzieć można własność nieruchomości, ruchomości, a także także służebność gruntową np. przejazdu. Z uwagi na popularność tego zjawiska w dalszej części mowa będzie jednak o zasiedzeniu nieruchomości

Nabycie własności w drodze zasiedzenie następuje z mocy samego prawa, jednak dla ujawnienia tego faktu w księdze wieczystej nieruchomości konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu, w którym stwierdzi on z jaką datą zasiedzenie nastąpiło. Dopiero takie postanowienie uprawnia nowego właściciela do złożenia wniosku o wpisanie swojego prawa do księgi wieczystej.

Z zasiedzeniem nieruchomości najczęściej do czynienia mamy w wypadku nieruchomości gruntowych, rzadziej zaś w wypadku lokali mieszkalnych. O zasiedzeniu możemy mówić głównie wtedy, gdy z powodu niejasności granic nieruchomości użytkowaliśmy faktycznie część gruntu należącą do sąsiada, a taki stan rzeczy był przez obie strony akceptowany. Często zdarza się, że żadna ze stron nie miała w ogóle świadomości, iż konkretny fragment gruntu należy do kogoś innego.

Fakt zasiedzenie sąd stwierdza na wniosek zainteresowanego w postępowaniu nieprocesowym.

Radcowie prawni naszej Kancelarii zajmują się reprezentowaniem klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, a także służebności gruntowych (przejazdu, przechodu itp.) Często zdarza się również, że kwestia ewentualnego zasiedzenie podnoszona jest w postępowaniu rozgraniczeniowym, w przeprowadzeniu którego również możemy Państwu pomóc.