Zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie za krzywdę

Celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody o charakterze niemajątkowym. Zadośćuczynienie stanowi zatem wyrażoną w pieniądziu kwotę, która zrekompensować ma doznane cierpienia psychiczne lub fizyczne. Gdyby przepisy kodeksu cywilnego nie zawierały regulacji dotyczącej zadośćuczynienia zrekompensowanie tego rodzaju negatywnych przeżyć byłoby w zasadzie niemożliwe i musiałoby ograniczać się do obowiązku przeproszenia za wyrządzoną krzywdę.

Rzecz jasna założenie, iż za pomocą określonej kwoty pieniędzy można naprawić czyjąś krzywdę psychiczną jest dyskusyjne, jednak pieniądze te mogą przynajmniej pomóc częściowo zapomnieć o doznanych cierpieniach.

Sprawy, w których zasądzane jest zadośćuczynienie powstają na tle naruszenia określonych dóbr osobistych jak np. godność lub zdrowie człowieka, prawo do prywatności lub dobre imię.

Przykładowo o zadośćuczynienie wystąpić można w sytuacji, gdy doznaliśmy obrażeń ciała w wypadku drogowym, jak również wtedy, gdy z powodu braku odśnieżenia chodnika poślizgnęliśmy się przed naszym blokiem i złamaliśmy nogę. Sprawy o zadośćuczynienie dotyczyć mogą również znieważenia lub znęcania się psychicznego.

Kwota, jaką możemy otrzymać z tytułu wyrządzenia nam krzywdy zawsze uzależniona jest od stopnia doznanych cierpień psychicznych i fizycznych, czyli od stopnia naruszenia naszego konkretnego dobra osobistego. Im zatem bardziej lub dłużej cierpieliśmy z powodu bezprawnego działania innej osoby, tym większe zadośćuczynienie możemy otrzymać.

Często zdarza się również, że niezależnie od zadośćuczynienia dochodzić możemy także odszkodowania. Odszkodowanie wyrównywać ma bowiem konkretną i wymierną szkodę majątkową. Jeżeli zatem w wyniku wypadku uszkodzeniu uległ nasz samochód, ubranie oraz doznaliśmy określonych obrażeń ciała, to przysługiwało będzie nam zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie. Cele tych świadczeń są bowiem różne, a każde z nich naprawić ma inny rodzaj szkody.

Jako Kancelaria specjalizująca się w prawie cywilnym zajmujemy się prowadzeniem spraw o zadośćuczynienia dochodzone, jako samodzielne roszczenie lub łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. W szczególności posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących różnego rodzaju nieszczęśliwych wypadków, w tym wypadków drogowych.